Laatste Nieuws

Vanaf maandag 19 april jl. hebben wij weer officieel toestemming van de gemeente om, conform de coronaregels, training te verzorgen aan onze groepen op aangepaste locaties.

Buienradar

DisclaimerArtikel 1 Definities
a. Peter Witteman Loop Clinics: P.Witteman h.o.d.n. Peter Witteman Loop Clinics
b. Particulier: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een training wil gaan volgen c.q inlichtingen vraagt.
c. Deelnemer: Natuurlijk persoon die een seizoenstraining volgt. 

d. Training: Iedere vorm van looptraining, clinics die onder welke naam ook door Peter Witteman Loop Clinics wordt gegeven.
e. Kosten: De vergoeding c.q. trainingsprijs, die de cursist Peter Witteman Loop Clinics verschuldigd is voor het deelnemen aan de training en inschrijfkosten.

Artikel 2 Ter beschikking stelling algemene voorwaarden en werking
Peter Witteman Loop Clinics geeft aan ieder particulier die een overeenkomst als bedoeld in
artikel 3 van deze algemene voorwaarden wenst te sluiten, vooraf een exemplaar van deze
voorwaarden en het inschrijfformulier gelden voor iedere aanbieding de overeenkomsten als
bedoeld in artikel 3.


Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten
1. Een overeenkomst tot het volgen van een training tussen Peter Witteman Loop Clinics en een particulier komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier voor de training door de betreffende particulier en de schriftelijke bevestiging van Peter Witteman Loop Clinics aan de particulier, dat hij/zij tot de training is toegelaten.
2. De schriftelijk bevestiging door Peter Witteman Loop Clinics wordt geacht te hebben plaatsgevonden nadat een bewijs van inschrijving door Peter Witteman Loop Clinics is ontvangen.
3. Een door Peter Witteman Loop Clinics gedaan (openbaar)aanbod tot inschrijving op c.q volgen van een training d.m.v. een advertentie, een folder, een z.g open training, of een aan een particulier gericht schrijven kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan bepaalde in de eerste twee delen van dit artikel is voldaan.
4. Indien voor een training/trainingsdag onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Peter Witteman Loop Clinics is Peter Witteman Loop Clinics gerechtigd om van het geven van de betreffende training/trainingsdag af te zien, dan wel deze te combineren met een andere training of trainingsdag, Ingeval de training niet doorgaat zal Peter Witteman Loop Clinics uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus schriftelijk de cursisten in kennis stellen
5. Indien Peter Witteman Loop Clinics kenbaar maakt de training of trainingsdag te combineren of te laten vervallen, heeft de cursist het recht om binnen 5 dagen na dagtekening van de mededeling, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. En vindt er restitutie cursusgeld plaats.

Artikel 4 Gevolgen van de overeenkomst
Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen de overeenkomst) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen.

a. De deelnemer dient aan Peter Wittemans Loop Clinics de kosten te voldoen op de wijze en tijdstippen als genoemd op het inschrijfformulier.
b. Indien een deelnemer de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van bepaalde in sub c. van dit artikel.
c. Een deelnemer kan de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden tot dertig dagen voor de aanvang van de training, wel zal de deelnemer 20 euro administratie en annuleringskosten in rekening gebracht worden.
d. Indien de deelnemer na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de kosten met meer dan veertien(14) dagen, het openstaande bedrag niet heeft voldaan is Peter Witteman Loop Clinics gerechtigd;
     1. Toegang tot de training te ontzeggen
     2. Over te gaan tot incasso maatregelen
     3. Extra (incassokosten) door te berekenen aan de cursist
     4. De wettelijke rente in rekening te brengen

Artikel 5 Aansprakelijkheid
a. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen, de deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van en enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist “ Peter Witteman Loop Clinics” vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt mededeelnemers.
b. De deelnemer is gehouden zelf te onderzoeken of hij/zij de geestelijke of lichamelijke geschiktheid bezit en behoudt om de training te volgen. Peter Witteman Loop Clinics aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.
c. Peter Witteman Loop Clinics is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer of anderszins door de deelnemer meegebrachte materialen gedurende de training van Peter Witteman Loop Clinics of een van haar trainers.
Peter Witteman Loop Clinics is niet aansprakelijk voor enig letsel, dat de cursist overkomt tijdens of in verband met het volgen van een training/clinic.
 

Artikel 6 Wijziging van Algemene Voorwaarden
Peter Witteman Loop Clinics is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden, zoals deze luiden op het moment voor de wijziging blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.


Utrecht , April 2013